Cricket NL Presidents

2010-12: Luftor Rahman

Luftor Rahman

2012-15: Senthil Selvamani

Senthil

2015-16: Rakesh Negi

Rakesh

2016-17: Saravana Kumar

Saravana

2017-19: Dave Liverman

Dave

2019-20; Rahul Vashishtsa

Rahul

2020-22: Rubin Deol

Rubin